Maak kennis met onze Vakspecialisten uit binnen- en buitenland

Werkatelier De Zwaan biedt u de mogelijkheid om met onze kunstenaars en ambachtslieden aan het werk te gaan. Door de grote diversiteit aan ambachten en vaklieden is er altijd iets wat bij u past. Bel of mail met dagbesteding De Zwaan voor meer informatie, 0182-605698.

Raad van Toezicht

team

Caroline Stel

Plaatsvervangend voorzitter

Profielschets leden Raad van Toezicht

De Zwaan biedt ambachtelijke dagbesteding aan volwassenen met GGZ-problemen, een licht verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. De dagbesteding biedt een professionele invulling van een activiteitenprogramma, waardoor cliënten (weer) meer grip krijgen op zichzelf, hun eigen leven en meer maatschappelijke aansluiting.

De organisatie is op innovatieve wijze ingericht en nog volop in beweging. Het is een constante zoektocht naar hoe de verschillende ateliers zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden, waarbij de keuze van de cliënten steeds bepalend is voor het aanbod en de wijze waarop dit georganiseerd wordt.

De Raad van Toezicht ziet erop toe

dat het bestuur van De Zwaan de organisatie effectief, efficiënt en toekomstgericht bestuurt met als doel de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de dagbesteding te waarborgen. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de bestuurder.

De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouder wordt gekenmerkt door vertrouwen en transparantie, met ruimte voor dialoog waarin ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

De Zwaan hanteert de Governance Code Zorg als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht.

Voor toezicht vinden wij het volgende van belang:

  1. De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder;
  2. De Raad voert zijn toezicht pro-actief uit;
  3. Om goed op de hoogte te zijn van de dagelijkse gang van zaken gaan de leden van de Raad van Toezicht regelmatig in gesprek met bestuur, cliënten en medewerkers (waaronder zorg- en vakspecialisten);
  4. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren waarbij ook verdere scholing van zowel de individuele leden als de Raad van Toezicht als team aan de orde komt.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt daarom verwacht dat zij:

  • De missie en visie van De Zwaan onderschrijven;
  • Affiniteit hebben met de doelstelling van De Zwaan;
  • Beschikken over algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • Klankbord zijn voor de bestuurder;
  • Bijdragen aan een open en kritisch klimaat en zorgen voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Gevoel hebben voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen in het zorglandschap.

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om de benoeming eenmalig te verlengen. Er wordt gemiddeld  zes keer per jaar vergaderd en van de leden wordt verwacht dat zij daarnaast ook af en toe tussentijds voor raadpleging en overleg beschikbaar zijn. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3, maar bij voorkeur 4 à 5 leden, die zich qua kennis en achtergrond complementair zijn.